Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/doradcam/iinewadmin/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Zgłoszenia patentowe

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/doradcam/iinewadmin/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/doradcam/iinewadmin/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 258

Patent – co to jest?

Dokument patentowy zwany skrótowo patentem to zaświadczenie, które można uzyskać dzięki urzędom patentowym, dokładniej poprzez dokument stanowiący o decyzji administracyjnej. W dokumencie tym zawiera się informacje o prawach właściciela danego rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z jednego wynalazku bądź kilku wynalazków. Prawa te są ograniczone w czasie i pozwalają na korzystanie z patentu w celach zawodowych, zarobkowych lub zawodowo-zarobkowych. Obowiązują one na terenie jednego państwa (Rzeczypospolitej Polskiej) – tego, w którym dokonało się zgłoszenia patentowego. Udzielenie patentu związane z przyjęciem zgłoszenia patentowego jest warunkowane dokonaniem wpłaty za minimum pierwszy okres ochrony, począwszy od daty przyjęcia zgłoszenia.

 

Zgłoszenia patentowe – redakcja zastrzeżeń patentowych

Kiedy chcemy dokonać zgłoszenia patentowego, musimy pamiętać o właściwej i precyzyjnej redakcji tak zwanych zastrzeżeń patentowych. Zastrzeżenia patentowe to obowiązkowa część zgłoszenia patentowego, która definiuje najważniejsze cechy wynalazku – jest lakonicznym i treściwym przedstawieniem charakterystyki danego rozwiązania technicznego, które wyjaśnia tak zwaną zdolność patentową (między innymi: innowacyjność, kreatywność, wynalazczość). 

Opis patentowy należy zacząć tworzyć właśnie od zastrzeżeń patentowych. Ważna jest w nim merytoryczność, dokładne opisanie stron: technicznej (tu szczególnie istotne jest precyzyjne, jasne i maksymalnie skrótowe opisanie przedmiotu żądanej ochrony, które nie może stanowić wyłącznie wytycznych technicznych bez uściślenia środków do ich realizacji) oraz ekonomicznej, a także działanie zgodne z aktami prawnymi, czyli kwestiami formalnymi. 

W momencie kiedy wynalazca podejmuje decyzję samodzielnego zredagowania zgłoszenia patentowego, jest zobligowany do zasięgnięcia porady specjalisty, który orzeknie, czy twórca sformułował dokument w taki sposób, że spełnił on wszystkie wymogi – zarówno merytoryczne, jak i formalne. Tego typu zadania mogą w sposób profesjonalny podjąć się doświadczeni inżynierowie FBRI. Grupa oferuje również pomoc twórcom wynalazków w wypadku bardziej wymagającego przygotowania zgłoszenia patentowego, nie tylko sprawdzenia i zredagowania go.

 

Zgłoszenia patentowe – co zawrzeć w dokumentacji?

Aby zgłosić wynalazek do uzyskania patentu lub też prawa ochronnego należy osobiście lub drogą pocztową wnieść dokumentację zgłoszeniową do jednostki będącej Urzędem Patentowym. Dokumentacja ta, nazywana dalej zgłoszeniem patentowym, powinna składać się z pięciu elementów, są to: 1) podanie, 2) opis rozwiązania, 3) zastrzeżenia patentowe lub ochronne, 4) (ewentualne) rysunki, 5) skrót opisu.

Podanie powinno składać się z: danych osoby zgłaszającej, opisania czym jest przedmiot zgłoszenia, wniosku o udzielnie jednego z trzech dokumentów: patentu, dodatkowego patentu, prawa ochronnego. Opis rozwiązania powinien zawierać charakterystykę roli tego rozwiązania; należy go dostarczyć w trzech kopiach. Zastrzeżenia patentowe lub ochronne muszą zawierać spis charakterystyki danych technicznych rozwiązań i ich zakres tematyczny; należy je dostarczyć w trzech kopiach. Rysunki to element obowiązkowy tylko w wypadku, gdy tego typu schematy są konieczne do zrozumienia wynalazku; je również należy dostarczyć w trzech kopiach. Skrót opisu to obligatoryjny dokument, który powinien w sposób zwięzły i zrozumiały wyjaśnić, czym jest przedmiot i jakie są jego cechy – musi on stanowić coś w rodzaju skryptu powyższych dokumentów, należy go dostarczyć w dwóch egzemplarzach.

Jak widać zgłoszenia patentowe to dokumenty, które wymagają zawarcia wielu informacji, przez co i wiedzy – o czym, gdzie, kiedy i jak napisać. W ich prędkim, profesjonalnym przygotowaniu mogą pomóc wynalazcom doświadczeni inżynierowie FBRI.

 

Zgłoszenia patentowe – wymogi prawne

Zgłoszenie patentowe należy stworzyć zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (z 17 dnia września 2001 roku) w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Taki dokument musi zostać sporządzony zgodnie ze wszystkimi, wyżej wymienionymi wytycznymi. Po dostarczeniu przez wynalazcę wszystkich niezbędnych tekstów Urząd Patentowy publikuje dane zgłoszenie patentowe. Wtedy przez pół roku istnienie możliwość zgłaszania uwag, które miałyby spowodować niemożność udzielenia patentu starającego się o niego twórcy. Przedtem jednak zgłoszenie patentowe otrzymuje od Urzędu Patentowego swój unikalny numer oraz na piśmie – datę wpłynięcia dokumentów stanowiących zgłoszenie patentowe.

W wypadku gdy zgłoszenie patentowe posiada jakieś braki, błędy lub usterki językowe Urząd Patentowy konsultuje się z wynalazcą i wskazuje konieczne do poprawy kwestie. Na ich wprowadzenie twórca ma wyznaczony przez urząd czas (jeśli nie dotrzyma terminu, całe postępowanie może zostać zatrzymane). 

Oprócz tego, zadaniem wyżej wymienionego urzędu dla każdego zgłoszenia patentowego jest stworzenie sprawozdania, które zawiera w sobie informacje o stanie technicznym wynalazku. W dokumencie tym umieszcza się również wykaz publikacji, które pomagają w wydaniu opinii na temat wynalazku. Tego typu sprawozdanie zostaje przesłane przez Urząd Patentowy wynalazcy. Wszelkie wymogi prawne przy tworzeniu i zatwierdzaniu zgłoszeń patentowych są restrykcyjnie przestrzegane.

 

Na co może zostać udzielony patent?

Zgłoszenia patentowego w celu uzyskania patentu może dokonać twórca, który jest autorem jakiegoś rozwiązania mającego charakter techniczny, ale nie tylko. Jego rozwiązanie powinno być innowacyjne, nieoczywiste, nadawać się do przemysłowego wykorzystywania oraz posiadać poziom wynalazczy. 

Przez innowacyjność należy rozumieć, że dostarczona do Urzędu Patentowego dokumentacja techniczna związana z danym rozwiązaniem nie została uprzednio podana do wiadomości publicznej czy powszechnej (media takie jak: telewizja, radio, internet czy prasa nie otrzymały informacji na temat rozwiązania technologicznego). Konieczność nieoczywistości zgłoszenia patentowego polega na tym, że wynalazek nie może być oczywisty, prosty i jasny dla innych ekspertów w danej dziedzinie technologicznej. Wymóg nadawania się do przemysłowego wykorzystywania traktuje o tym, że rozwiązanie technologiczne jest tak stworzone, by mogło stanowić produkt lub proces, czyli być wytwarzane nie tylko jeden raz. Poziom wynalazczy (zwany też krokiem wynalazczym), któremu musi dowodzić zgłoszenie patentowe, posiada zgodnie z Ustawą Prawa Własności Przemysłowej „wynalazek, który nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki”. Te cztery wytyczne (innowacyjność/nowość, nieoczywistość, możliwość wykorzystania przemysłowego oraz posiadanie poziomu wynalazczego) to najważniejsze cechy, które powinien prezentować wynalazek ubiegający się o przyznanie dokumentu patentowego.

 

Czas trwania i wygaszenie patentu

Od momentu dostarczenia do Urzędu Patentowego zgłoszenia patentowego twórca wchodzi w posiadanie patentu na dane rozwiązanie technologiczne na okres dwudziestu lat. Patent ten może jednak wygasnąć przed upływem tego czasu z trzech możliwych przyczyn: 1) twórca danego rozwiązania dokonuje zrzeczenia się patentu (w tym wypadku zgodę podpisać muszą dodatkowo wszystkie osoby, którym przyznano prawa na patencie); 2) twórca nie dokonuje wcześniej określonej kwoty zwanej opłatą okresową; 3) twórca traci sposobność wykorzystywania rozwiązania technologicznego poprzez fakt nieposiadania koniecznego do realizowania go materiału/surowca biologicznego (np. dlatego, że stał się od niemożliwy do pozyskania). Podane wyżej przyczyny wygaśnięcia patentu są rzadko spotykane. W zdecydowanej większości przypadków po dostarczeniu zgłoszenia patentowego jego twórca otrzymuje patent na 20 lat i nie traci go.

 

Niemożność uzyskania patentu

Nie na wszystkie rozwiązania technologiczne przyznaje się patent, nawet jeśli zgłoszenie patentowe jest prawidłowo napisane (zgodnie ze wszystkimi wytycznymi) i zawiera komplet potrzebnych dokumentów. Kiedy prośba o przyznanie patentu zostaje odrzucona? Dzieje się tak w trzech wypadkach: 1) wynalazek jest niezgodny z przyjętym porządkiem lub regułami odpowiedniego zachowania; 2) wynalazek stanowi jakaś rasa zwierzęcia lub odmiana roślin albo też sposób hodowli wymienionych w sposób będący czysto biologicznym; 3) wynalazek ma charakter leczniczy – chirurgiczny lub terapeutyczny i jego zadaniem jest diagnozowanie oraz leczenie ludzi lub zwierząt. To jedyne wyjątki, dla których nie tworzy się zgłoszeń patentowych.

 

Zgłoszenia patentowe – najważniejsze informacje

Patentem nazywamy zaświadczenie wydane przez Urząd Patentowy, które traktuje o tym, że twórca danego rozwiązania technologicznego wszedł w posiadanie wyłącznego korzystania z wynalazku jego autorstwa, z którego może korzystać w celach zarobkowych lub zawodowych na terenie jednego państwa – Rzeczpospolitej Polskiej. Aby taki patent otrzymać, należy uprzednio złożyć zgłoszenie patentowe. Jego najważniejszym elementem są zastrzeżenia patentowe, które opisują najważniejsze cechy rozwiązania technologicznego oraz gwarantują jego innowacyjność, kreatywność, wynalazczość i inne. Dokumentacja zgłoszenia patentowego składa się w pięciu elementów: podanie, opis (trzy egzemplarze), zastrzeżenie patentowe lub ochronne (trzy egzemplarze), ewentualne rysunki (trzy egzemplarze), skrót opisu (dwa egzemplarze), które należy stworzyć zgodnie z prawnymi wytycznymi. Patent otrzymuje się na 20 lat (z wyjątkami). Zdarzają się przypadki odrzucenia zgłoszenia patentowego.

Zgłoszenia patentowe to dokumenty, które twórca rozwiązania technologicznego może zredagować sam – wtedy jednak musi udać się na konsultacje do specjalisty tej branży lub zlecić wykonanie zgłoszenia patentowego profesjonalnie zajmującej się tym firmie. Tego typu zleceniami szybko i profesjonalnie zajmują się doświadczeni inżynierowie FBRI. Są oni ekspertami, którym udało się już stworzyć wiele zatwierdzonych przez Urząd Patentowy zgłoszeń patentowych, dzięki czemu klienci firmy weszli w posiadanie patentów na swoje wynalazki na dwadzieścia lat.

 

Inkubator Innowacji sp. z o.o.
ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 57-62 772 23

O Inkubatorze Innowacji
Regulamin
Współpraca
Kontakt

Newsletter

Akceptuje Regulamin

Please publish modules in offcanvas position.