Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/doradcam/iinewadmin/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Opinia o innowacyjności

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/doradcam/iinewadmin/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/doradcam/iinewadmin/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 258

Opinia o innowacyjności – co to takiego?

Opinia o innowacyjności to dokument, który może być potrzebny właścicielom firm. Jakich firm? Takich, które zajmują się technologiami i które chcą wdrożyć jakąś technologię poprzez zrealizowanie nowej, jak nietrudno się domyślić – innowacyjnej inwestycji. Pozyskanie opinii o innowacyjności okazuje się wyjątkowo pomocne, zdarza się, że jest konieczne. Komu precyzyjniej niezbędna jest opinia o innowacyjności? Taki dokument potrzebny jest firmom, które starają się o dotację ze środków Unii Europejskiej, by móc wprowadzać rozmaite, niespotykane dotąd, innowacyjne rozwiązania. Kiedy właściciel firmy stara się o przyznanie jego działalności specjalnego kredytu, czyli kredytu technologicznego lub o pozyskanie środków na rozwój firmy dzięki skorzystaniu z Regionalnych Programów Operacyjnych, załączenie dokumentu będącego opinią o innowacyjności jest, praktycznie rzecz biorąc, obowiązkowe. Zdarza się oczywiście, że opinia o innowacyjności nie jest wymagana. Wtedy jednak zaleca się dołączenie jej do wniosku. Powoduje to zwiększenie szansy na przyznanie danej dotacji.

 

Opinia o innowacyjności – co powinno się w niej znaleźć?

Wytyczne dotyczące zawartości opinii o innowacyjności określone zostały przez Ministerstwo Gospodarki. I tak oto, opinia o innowacyjności musi składać się głównie ze szczegółowej charakterystyki planowanej technologii, którą dane przedsiębiorstwo chce wdrożyć. Należy również zawrzeć w niej ramę czasową, czyli sprecyzować okres, w jakim będzie się z niej korzystać na danym terenie (np. na terenie kraju). Opinia o innowacyjności to zatem zrealizowanie powyższych wymogów, co stanowi dowód na to, że dana inwestycja, którą planuje wdrożyć firma, to z założenia transfer lub zastosowanie innowacyjnej, nieistniejącej dotąd technologii. Jest to również rodzaj poświadczenia, że ta technologia przyniesie coś nowego – produkt albo proces.

 

Opinia o innowacyjności – do kogo lub gdzie należy się zgłosić, aby ją pozyskać?

Opinia o innowacyjności to dokument, który można pozyskać w co najmniej pięciu różnych miejscach. Pierwszym z nich są centra badawczo-rozwojowe (których w naszym kraju, według danych Ministerstwa Gospodarki, istnieje zaledwie trzydzieści cztery; są to miejsca, dzięki którym prywatne przedsiębiorstwa uzyskują większe zasoby i mają możliwość prędkiego rozwoju). Druga taka instytucja to jednostka badawczo-naukowa (zwana również instytucją badawczą; czyli miejsce, gdzie państwowe jednostki organizacyjne, wyodrębnione pod trzema względami: prawnym, organizacyjnym oraz ekonomiczno-finansowym, przeprowadzają badania naukowe i szeroko pojęte prace rozwojowe). Opinia o innowacyjności może też zostać pozyskana w instytutach przemysłowych (są nimi na przykład: PIAP – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, PIMOT – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, PIMR – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, IPO – Instytut Przemysłu Organicznego, czy znany wszystkim PIT S.A. – Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Spółka Akcyjna) albo w organizacjach technicznych (tu wyróżnić można dla przykładu: Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, czy Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej). Wreszcie – opinię o innowacyjności możemy otrzymać na uczelniach wyższych (czyli w jednostkach organizacyjnych: państwowych, samorządowych lub prywatnych działających na podstawie przepisów ustawy o prawie o szkolnictwie wyższym). Jak widać, opinia o innowacyjności jest pewnego rodzaju zaświadczeniem, o które możemy starać się w wielu miejscach – teoretycznie zaledwie w pięciu instytucjach, ale teoretycznie w niezliczonej liczbie siedzib będących ich odpowiednikami.

 

Opinia o innowacyjności – jakie należy spełnić wymogi, aby ją pozyskać?

Samo wydanie dokumentu będącego opinią o innowacyjności to proces, którego dokładnego czasu nie można podać. Tak samo jest w wypadku określenia precyzyjnego kosztu wystawienia opinii o innowacyjności. Te dwie kwestie zależą od tego, jak bardzo skomplikowana jest dana technologia, którą przedsiębiorca chce wprowadzić na rynek. Ustalenia są więc indywidualne i zależą od pomysłodawcy innowacyjnego narzędzia, usługi. Można jednak podać średni czas, który będzie potrzebny do wystawienia takiej opinii. Zwykle są to około dwa tygodnie. Nietrudno się więc domyślić, że opinia o innowacyjności to zaświadczenie, o które warto wystąpić odpowiednio wcześniej. Zanim jednak to nastąpi, należy odszukać stosownie wykwalifikowanego specjalistę, którego zadaniem będzie stworzenie niedługiego, ale treściwego i obiektywnego opisu wprowadzanej technologii. Specjalista ten, na tym etapie, nie dodaje do tekstu swojej opinii, oceny danego narzędzia, usługi. Taki opis powinien jednak powinien traktować o kilku podstawowych kwestiach. Przede wszystkim musi być w nim zawarte precyzyjne określenie tego, jakiej branży bądź dziedziny dotyczy dana technologia. Należy także zawrzeć w nim, jeśli to możliwe, wstępną i średnią ocenę czasu, jaki będzie niezbędny na przygotowanie opinii o innowacji oraz określić cenę wydania takiego dokumentu. Istnieje coś takiego jak odgórnie ustalony wzór opinii o innowacji. Ma go większość Programów Operacyjnych, choć nie wszystkie. Dlatego właśnie, kiedy występujemy o wydanie zaświadczenia, dobrze jest uprzednio podać informację o tym, do uzyskania jakich środków ma się ona przyczynić. Im więcej precyzyjnych informacji podamy, tym szybciej otrzymamy pożądany dokument.

 

Opinia o innowacyjności – co należy zawrzeć we wniosku o prośbę jej wystawienia?

We wniosku o prośbę wystawienia opinii o innowacyjności należy zawrzeć następujące informacje: nazwę firmy; dane firmy; wzmiankę o tym, czy opinia o innowacyjności ma być napisana w celu oddania jej na konkurs, czy może po to, by otrzymać zwrot podatku; wzmiankę o tym, do kiedy opinia o innowacyjności powinna być wystawiona, czyli dokładną datę; krótki opis danej technologii (zawarty najlepiej w kilku zdaniach). Należy także zaznaczyć, skąd pochodzi innowacyjne rozwiązanie, z jakiego zakresu, czyli czy są to: technologie informatyczne, maszyna, linia produkcyjna i tym podobne, czy inne pochodzenie – jeśli tak, trzeba oczywiście napisać jakie. Taki dokument nie może zostać oddany bez uprzedniego wskazania osoby do kontaktu (najlepiej przedsiębiorcy, pomysłodawcy technologii) i jej adres e-mail. Jak widać, taki wniosek to tylko kilka krótkich punktów i wzmianek, których napisanie nie jest ani czasochłonne, ani pracochłonne.

 

Opinia o innowacyjności – co jeszcze należy dołączyć?

Do wniosku o prośbę wystawienia opinii o innowacyjności należy dołączyć jeszcze jeden dokument. Mianowicie jest to umowa o zachowaniu poufności. Umowa ta traktuje o tym, że „Zamawiający zamierza zlecić Wykonawcy przygotowanie dokumentu nazywanego dalej - opinią o innowacyjności [...]. W celu umożliwienia przygotowania każdej z opinii niezbędne będzie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o charakterze ściśle poufnym”. Dalej strony zgodnie postanawiają, że „Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i informacji, i dokumentów ujawnionych mu lub wytworzonych przez niego lub przygotowanych przez niego w trakcie lub jako rezultat przygotowania opinii o innowacyjności a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa”. Następnie umowa mówi o tym, że „Wykonawca zgadza się, że informacje te mogą być użyte tylko dla celów przygotowania opinii i nie mogą być ujawnione stronom trzecim. Wykonawca zobowiązuje się również nie tworzyć ani nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji”. Umowa zaczyna być ważna dopiero, gdy znajdzie się pod nią podpis dwóch osób – zamawiającego (lub kogoś, kto ma zdolność prawną do podpisywania się za zamawiającego) oraz wykonawcy (lub kogoś, kto ma zdolność prawną do podpisywania się za wykonawcę).

 

Opinia o innowacyjności – czym jest regulamin poufności?

Instytucje, które mogą wystawiać opinię o innowacyjności, najczęściej jeszcze przed podpisaniem umowy zapoznają zamawiającego z dokumentem – zarządzeniem, które jest wprowadzeniem do regulaminu poufności. Taki regulamin bardzo precyzyjnie określa zasady ochrony i przetwarzania informacji związanych ze współpracą biznesową z podmiotami zewnętrznymi w czterech zakresach. Pierwszym z nich jest ułożenie ekspertyzy. Drugą – temat tego wywodu, czyli właśnie opinia o innowacyjności. Trzecią – badania, które zlecone zostały przez podmioty gospodarcze. Czwartą, ostatnią – tworzenie i nadzorowanie podmiotów gospodarczych z udziałem wybranej jednostki, instytucji.

 

Opinia o innowacyjności – podsumowanie

Podsumowując – opinia o innowacyjności to dokument potrzebny przedsiębiorcom będącym właścicielami firm. Jest ona tworzona po to, by przedsiębiorcy ci mogli ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej, a także aby ułatwić im otrzymanie kredytów technologicznych. Oprócz tego, opinia o innowacyjności umożliwia uzyskanie ulgi podatkowej. Niejednokrotnie pomaga też w dostaniu się do co raz bardziej popularnych konkursów związanych z innowacjami technologicznymi. Musi składać się ona przede wszystkim ze szczegółowego opisu planowanej technologii, jaką chce wdrożyć dane przedsiębiorstwo, a także z deklaracji, że inwestycja, którą planuje wdrożyć firma jest technologią innowacyjną, nieistniejącą dotąd. Jej bardziej precyzyjne wytyczne określone zostały przez Ministerstwo Gospodarki. Do tego wniosku trzeba dołączyć dodatkowo umowę o zachowaniu poufności. Opinię o innowacyjności wydają różne jednostki naukowe, które w sposób niezależny i obiektywny tworzą ocenę danej technologii. Instytucje te zatrudniają specjalistów, którzy z łatwością tworzą opinie, informując wcześniej o wszystkich potrzebnych dokumentach, które musi złożyć właściciel firmy, chcący daną innowację wprowadzić. Opinia o innowacyjności jest więc przydatnym dokumentem dla wszystkich twórców innowacyjnych technologii i – co najważniejsze – staje się co raz bardziej powszechna wśród właścicieli firm, a jej stworzenie nie przysparza już kłopotów i jest wykonywane co raz sprawniej.

 

Inkubator Innowacji sp. z o.o.
ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 57-62 772 23

O Inkubatorze Innowacji
Regulamin
Współpraca
Kontakt

Newsletter

Akceptuje Regulamin

Please publish modules in offcanvas position.